Avís Legal

Condicions Generals

Aquest lloc web (www.carlosjosn4.sg-host.com) i tots els dominis que a ell apunten, propietat de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES I de l’ASSOCIACIÓ SERIES ON (Av. DE LA UNIVERSITAT, EDIFICI QUÒRUM 4 03202 ELX (ALACANT), correu electrònic: info@fueradeseries.com); inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, Tom 4194, Foli 41, Fulla A-163946, Inscripció 1r. NIF B42625848.

Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals regulen l’accés, navegació i ús –incloent els continguts i serveis posats a disposició en elles– de les pàgines web del Festival Internacional de sèries Series Nostrum, compresa en el domini carlosjosn4.sg-host.com dels quals és titular Anara de Sèries Produccions S.L (FUERA DE SERIES PRODUCCIONES) (la referència conjunta al lloc web indicat en aquest paràgraf es farà com al “Lloc web”).

El mer accés al referit Lloc web suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals per part de qui realitza l’accés que adquireix la condició d’usuari (el “Usuari”).

Les Condicions Generals vigents seran les que a cada moment apareguen publicades com a tals en el referit Lloc web, podent ser modificades per FUERA DE SERIES PRODUCCIONES en qualsevol moment.

La regulació que s’estableix en les presents Condicions Generals ho és sense perjudici de les condicions específiques que, en el seu cas, el Lloc web puga recollir o aquelles que s’establisquen per a un determinat servei / contingut, a les quals quedarà sotmés l’Usuari en tant accedisca / faça ús -segons siga procedent- del / dels mateix/s, la qual cosa estarà clarament indicat (en endavant les “Condicions Particulars”).

Respecte als serveis / continguts de tercers inclosos en el Lloc web, aquests es regiran per les condicions que dita tercera establisca i als quals quedarà sotmés l’Usuari conforme a l’en elles disposat.

Accés i ús

Sense perjudici dels costos de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions del proveïdor contractat per l’Usuari, l’accés i ús del Lloc web és lliure i té caràcter gratuït excepte indicació en contra en les Condicions Particulars de què es tracte o en les condicions generals del tercer titular dels serveis / continguts de què es tracte.

L’accés i ús del Lloc web per part de l’Usuari –el que comprén també l’ús de continguts / serveis– es realitza sota la seua total responsabilitat, la qual cosa és conegut i acceptat per aquest, suposant tal accés i ús l’acceptació de les Condicions Generals i, en el seu cas, Particulars que regisquen a cada moment, comprometent-se l’Usuari a utilitzar el Lloc web amb els seus continguts i serveis conforme a tals condicions i a la legislació aplicable, ajustant-se a més a la moral, a l’ordre públic i bones costums generalment acceptats.

L’ús que realitzarà l’Usuari serà diligent i correcte conforme a la finalitat per a la qual s’ha posat a la seua disposició tal contingut o servei i en cap cas podrà danyar la bona imatge de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES ni de tercers ni menyscabar el funcionament del Lloc web. En cap cas l’Usuari podrà accedir als continguts i serveis del Lloc web mitjançant procediments diferents als que estableix FUERA DE SERIES PRODUCCIONES o els tercers titulars d’aquells a tal fi.

Referent a això l’Usuari es compromet a seguir les instruccions que des de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES se li puguen proporcionar així com a comunicar-li qualsevol incidència o conducta contrària a dret que tinga coneixement.

El contingut del Lloc web són elaborats per FUERA DE SERIES PRODUCCIONES i/o per tercers, la seua posada a la disposició de l’Usuari és per al seu ús personal i no comercial o professional.

L’accés i ús del Lloc web per menors ha de ser controlat pels seus pares o tutoritzes o representants legals, recaient en ells tota la responsabilitat sobre aquest. La contractació de productes o serveis en el Lloc web per menors haurà de comptar amb el consentiment previ d’aquells, sent igualment responsables de quants actes puga realitzar el menor en aquest sentit. Referent a això els pares o tutoritzes o representants legals poden emprar programes informàtics que permeten limitar l’accés als continguts disponibles.

En cap cas es derivarà cap responsabilitat per a FUERA DE SERIES PRODUCCIONES per l’ús que puga realitzar un menor del Lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual o industrial del Lloc web –comprenent els continguts inclosos en els mateixos i els drets sobre aquests, inclosos els d’imatge– corresponen amb caràcter general a FUERA DE SERIES PRODUCCIONES, ja siga originàriament o de manera derivativa, o als tercers que presenten continguts o presten serveis a través d’aquests, llevat que s’indique el contrari.

En cap cas les presents Condicions Generals suposen la concessió de llicència, cessió o cap autorització sobre els drets referits en el paràgraf anterior.

Referent a això, els Usuaris es comprometen –a títol no limitatiu– ja siga totalment o parcialment a no reproduir, modificar, explotar, exhibir, vendre, distribuir, comunicar públicament, reproduir, posar a disposició, realitzar l’extracció, reutilització, resum o ressenya, enviament, reexpedició ni a usar amb finalitats comercials o professionals o públics els continguts del Lloc web –en qualsevol forma o modalitat– sense la prèvia autorització escrita del titular dels drets segons s’indica en el primer paràgraf del present apartat.

L’anterior prohibició inclou a títol no limitatiu la còpia i adaptació del codi HTML del Lloc web i tots els materials gràfics per ell servits, incloent botons, barres, fons, logotips, fotografies o uns altres no expressats en aquestes Condicions Generals, exceptuant els casos en els quals  FUERA DE SERIES PRODUCCIONES expresse el contrari.

Tampoc es podrà realitzar la reproducció de pàgines o textos del Lloc web sense perjudici del dret de cita, qualsevol tipus de reproducció que excedisca aquest dret haurà de comptar amb l’autorització prèvia i expressa de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES.

L’ús del Lloc web haurà de realitzar-se pels Usuaris amb ple respecte als drets objecte de la present condició titularitat de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES o de tercers.

Respecte a continguts que, en el seu cas, puga pujar l’Usuari al Lloc web s’ha d’estar al que es disposa en la condició relativa a la participació.

Responsabilitat

FUERA DE SERIES PRODUCCIONES no atorga cap garantia sobre l’exactitud, adequació, utilitat, exhaustivitat, fiabilitat o integritat dels continguts i serveis –i, en particular sobre la informació i els materials– que s’ofereixen en el Lloc web, per la qual cosa no podrà derivar-se cap responsabilitat per a ella.

Tampoc atorga FUERA DE SERIES PRODUCCIONES cap garantia sobre els continguts / serveis que presten tercers a través del Lloc web ni sobre els que inclou publicitat o aquells sobre els quals puga, en el seu cas, mitjançar, per la qual cosa no podrà derivar-se cap responsabilitat per a ella.

FUERA DE SERIES PRODUCCIONES, no pot garantir la seguretat dels seus sistemes ni del Lloc web, per la qual cosa –a títol no limitatiu– poden existir vulnerabilitats i virus informàtics que podrien ocasionar alteracions en els seus propis sistemes o en els de l’Usuari. Això tot i que FUERA DE SERIES PRODUCCIONES empra unes mesures de seguretat adequades. Tampoc garanteix el correcte funcionament del Lloc web, la seua continuïtat i rendiment, així com l’absència d’errors o fallades.

Per això, FUERA DE SERIES PRODUCCIONES no serà responsable dels danys i perjudicis que puguen derivar-se de circumstàncies descrites en el paràgraf anterior (a títol no limitatiu, tant els que pogueren produir-se en el maquinari com en el programari, comprenent a títol merament enunciatiu: arxius, fitxers i bases de dades).

En el Lloc web s’ofereixen varietat de continguts, productes i serveis, alguns per part  de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES i uns altres per part de tercers. La presència d’aquests en el Lloc web en un determinat moment no ofereix cap garantia que vagen a tindre continuïtat temporal, no existint cap obligació sobre aquest tema (el que a títol no limitatiu comprén l’absència d’obligació –sense perjudici de la legislació vigent– de continuar oferint un contingut, producte o servei al llarg del temps, guardar les dades relacionades amb ells, realitzar i mantindre còpies de seguretat, mantindre les condicions de gratuïtat o accés proporcionades en el moment en què l’Usuari es dona d’alta en el mateix). Així doncs,  FUERA DE SERIES PRODUCCIONES podrà lliurement, en qualsevol moment i a la seua sencera discreció, modificar la presentació i configuració del Lloc web, així com els continguts i/o serveis compresos en aquests, la seua continuïtat o el seu format o presentació, sense que d’aquestes modificacions es puga derivar cap responsabilitat per a ella.

L’Usuari és l’únic responsable de l’avaluació i contractació, en el seu cas, dels productes, continguts i serveis oferits en el Lloc web.  FUERA DE SERIES PRODUCCIONES no serà part ni responsable dels contractes i/o acords que se celebren entre l’Usuari i les diferents empreses que ofereixen els seus serveis a través del Lloc web, ni serà de cap manera responsable de la veracitat o legalitat dels anuncis o ofertes publicats pels seus anunciants en el Lloc web.

En cap cas és  FUERA DE SERIES PRODUCCIONES responsable dels continguts, productes i/o serveis de tercers inclosos en el Lloc web.

Participació

FUERA DE SERIES PRODUCCIONES podrà establir bé per si o a través de tercers mecanismes de participació en el Lloc web a fi de que els Usuaris puguen realitzar comentaris i debatre. En els supòsits de participació a través de plataformes / eines de tercers els Usuaris hauran de complir les condicions que regulen l’ús d’aquestes i que proporciona el titular d’aquestes.

Les opinions abocades pels Usuaris en cap cas es corresponen amb les de  FUERA DE SERIES PRODUCCIONES ni les aprova pel mer fet de figurar en el Lloc web. Els Usuaris participen sota la seua total responsabilitat, no podent-se derivar cap responsabilitat per a Fora  de Sèries Produccions per les actuacions d’aquests.

Els comentaris dels Usuaris podran ser utilitzats lliure i il·limitadament, de manera parcial o total, per Fora  de Sèries Produccions i societats del seu grup en els diferents mitjans de comunicació que són titulars, la qual cosa és conegut i acceptat pels Usuaris.

La participació es realitzarà pels Usuaris respectant les normes d’ús que es recullen en les presents Condicions Generals i, en particular, a títol no limitatiu, les següents: (i) no es podrà assumir una falsa identitat; (ii) ni proporcionar informació falsa o enganyosa; (iii) ni remetre correus o missatges en cadena (en particular no sol·licitats, spam) o estructures piramidals; (iv) ni remetre publicitat, opinions o avisos amb finalitats comercials o professionals; (v) tampoc es podrà obtindre i revelar la identitat o dades d’altres Usuaris; (vaig veure) no es podrà respondre a missatges d’altres Usuaris per llits diferents als facilitats pel Lloc web; (vii) no es podran modificar o eliminar missatges d’altres Usuaris; (viii) no es podrà posseir més d’un compte d’accés per a la participació en el Lloc web (s’entén per compte un únic nom d’usuari i una adreça d’email amb la seua corresponent contrasenya); (ix) es mantindrà la cortesia i educació amb la resta dels Usuaris; (ix) els comentaris o missatges versaran sobre la matèria del fil / notícia de què es tracte i no es repetiran; (x) no es podran incloure enllaços a llocs web que res tinguen a veure amb el tema de què es tracte o de continguts contraris a les presents Condicions Generals.

En tot moment  FUERA DE SERIES PRODUCCIONES podrà eliminar totalment o parcialment les opinions que siguen inapropiades conforme al regulat en les presents Condicions Generals, podent bloquejar l’accés a l’Usuari incomplidor sense que d’això es derive cap responsabilitat per a aquella.

Quant als continguts que, en el seu cas, l’Usuari proveïsca o subministre al Lloc web a través dels mitjans que, en el seu cas, puguen facilitar-se, els mateixos compliran el que es disposa en les presents Condicions i a títol no limitatiu: (i) estaran lliures de drets de tercers (especialment drets de propietat intel·lectual o industrial) ni, en general, perjudicaran dret de tercer algun; (ii) seran respectuosos amb el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge; (iii) no seran sexualment explícits ni obscens, ni de caràcter violent ni xenòfob ni discriminatori ni serà ofensius.

L’Usuari que bolque continguts en el Lloc web el fa sota la seua total responsabilitat.

Respecte a tals continguts l’Usuari en col·locar-los en el Lloc web cedeix gratuïtament a FUERA DE SERIES PRODUCCIONES amb caràcter no exclusiu i amb capacitat per a cedir-los a tercers la totalitat dels drets d’explotació sobre aquests continguts (siguen de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, o de qualsevol altra naturalesa i/o contingut econòmic similar), per a tothom, pel període màxim de cessió dels drets contemplat en la legislació vigent, per a qualsevol tecnologia, mitjà i modalitat d’explotació existent o futura.

FUERA DE SERIES PRODUCCIONES pot en qualsevol moment i a la seua sencera discreció eliminar del Lloc web els continguts subministrats per un Usuari sense que d’això es derive cap responsabilitat per part seua.

Incompliment

Als usuaris que violen les presents Condicions Generals i sense perjudici de les responsabilitats al fet que en el seu cas pertoque (ja siguen de caràcter civil, penal i/o administratives), se’ls podrà negar i bloquejar l’accés al Lloc web a la sola discreció de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES. L’Usuari infractor haurà de mantindre indemne a Fora  de Sèries Produccions sense cap limitació de qualssevol danys que la seua conducta li ocasiones.

Política d’enllaços – Enllaços

el Lloc web FUERA DE SERIES PRODUCCIONES poden contindre enllaços a llocs web de terceres parts. Aquests enllaços són proveïts únicament com una facilitat per a l’Usuari i no són patrocinats per Fora  de Sèries Produccions, sense que en cap cas es derive cap responsabilitat per a FUERA DE SERIES PRODUCCIONES quant a ells, ja siga a títol merament enunciatiu pels seus continguts, serveis, funcionament i/o fiabilitat. En cas que l’Usuari decidisca accedir al Lloc web de terceres parts enllaçades, el fa pel seu compte i risc i sota la seua total responsabilitat.

Respecte a l’establiment d’enllaços amb destinació al Lloc web, FUERA DE SERIES PRODUCCIONES autoritza el seu establiment sempre que el tercer que pretenga establir-lo indique clarament la destinació de l’enllaç i que la pàgina des de la qual es realitza aquest complisca la legislació vigent i no perjudique drets de tercers. L’establiment del hiperenllaç no suposa ni podrà interpretar-se de cap manera com a indicatiu de l’existència d’una relació jurídica entre qui estableix dit hiperenllaç i FUERA DE SERIES PRODUCCIONES, tampoc existirà cap responsabilitat de cap mena per part de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES quant a la web de qui estableix un hiperenllaç al Lloc web, a títol merament enunciatiu en relació amb els seus continguts, serveis, funcionament i/o fiabilitat.

En tot cas, FUERA DE SERIES PRODUCCIONES a la seua sencera discreció pot prohibir o inutilitzar qualsevol hiperenllaç al seu Lloc web en qualsevol moment.

Contacte

Qualsevol aclariment o pregunta relacionada amb les presents Condicions Generals i, en particular, amb la utilització del Lloc web de FUERA DE SERIES PRODUCCIONES i els seus serveis ha de ser dirigida a info@fueradeseries.com, a excepció de les qüestions relatives a dades de caràcter personal / política de privacitat que hauran de dirigir-se a les adreces consignades en la condició anterior.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola. En aquells casos en què la normativa preveja tal possibilitat, la jurisdicció competent serà la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Alacant, renunciant les parts expressament a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls.

Back to top button